Photo by Adela Puksova from Pexels

A smear campaign is the systematic spread of a mass of lies or deceptive information in order to render somebody unreliable, disgraced and consequently isolate them. Narcissists and the other emotional manipulators are often unlikely to walk out of your life quietly and without trouble. Whether they are leaving you on their own free will or it’s you trying to set boundaries between yourself and them, it is possible that the narcissist will try to humiliate you by spreading unimaginable lies or misleading information about you as a result of a possible separation, thus damaging your reputation. …


Photo by Adela Puksova from Pexels

Karalama kampanyası; kişiyi güvenilmez kılmak, gözden düşürmek ve neticesinde yalnızlaştırmak için sistematik bir şekilde bir yığın yalan veya aldatıcı bilginin yayılmasıdır. Narsistler ve diğer duygusal manipülatörler çoğu zaman hayatınızdan usulca, sorunsuz bir şekilde çıkma taraftarı değildirler. İster onlar sizi bırakıyor olsun, ister siz onlarla aranıza sınır koymaya çalışıyor olun, olası bir ayrılık neticesinde narsistin hakkınızda akıl almaz yalanlar veya yanıltıcı bilgiler yayarak sizi küçük düşürmeye çalışması, itibarınızı zedelemesi mümkündür. İlişki sırasında da narsistin sizin hakkınızda doğru olmayan söylentiler yayması mümkünse de, ayrılık sırasında ve sonrasında karalama kampanyası hız ve agresyon kazanır.


Photo by Hulki Okan Tabak on Unsplash

The term Flying Monkey is a popular term used for people who are in the inner circle of manipulative people (who often have narcissistic or sociopathic traits) and exhibit behaviors that benefit the manipulative person. If you watched the famous 1939 film The Wizard of Oz, you’ll probably remember the winged monkeys who did every bidding of the evil witch without question and helped her in her evil schemes.

Flying monkeys are people who are under the influence of the manipulator’s false identity, who believe in anything they say, do what they ask of them without question and carry messages…


Photo by Hulki Okan Tabak on Unsplash

Uçan Maymun terimi, genellikle narsistik veya sosyopatik özellikler gösteren manipülatif kişilerin yakın çevresinde bulunan ve manipülatif kişinin yararına davranışlar sergileyen insanlar için kullanılan popüler bir terimdir. 1939 yapımı ünlü Oz Büyücüsü filmini izlediyseniz, filmdeki kötü kalpli cadının her isteğini sorgulamadan yapan, cadının kötülük yapmasına yardımda bulunan uçan maymunlar olduğunu hatırlayacaksınız.


Photo by Noah Buscher on Unsplash

Triangulation is a manipulation technique toxic people use frequently. Even if you’ve never heard of this manipulation technique before, you probably experienced it at least once in your lifetime.

Although triangulation is usually a method used against children in toxic family systems, it can be seen in romantic, platonic or professional relationships as well.

To define it briefly; triangulation is when a manipulator, who wants to have total control of the relationship (and most probably has narcissistic tendencies as well), includes a third person to their bilateral relationship and tries to control both parties. …


Photo by Noah Buscher on Unsplash

Üçgenleme, İngilizce ’deki “triangulation” sözcüğünden çevrilmiş olup, toksik insanların sıklıkla kullandığı bir manipülasyon tekniğidir. Bu manipülasyon tekniğinin adını daha önce hiç duymadıysanız bile, büyük ihtimalle hayatınız boyunca bir kez de olsa deneyimlemişsiniz.


Have you ever considered the possibility of you being the actual narcissist in the relationship?

Perhaps the person you’re with was recently diagnosed with narcissistic personality disorder, or perhaps you came across this term by chance; but the things you learned about narcissism was making you believe you’re with a narcissist. And then you started your research… As you read and learn more about narcissism, you may find yourself asking this question: What if I’m the narcissist?

Why would you ask that? Why do people who had a narcissistic relationship or narcissistic parents start wondering whether they’re also narcissistic or not?

There are lots of reasons to these questions.

1.Thought and behavior networks taken…


Hiç ilişkinizdeki esas narsistin kendiniz olduğunuzu düşündünüz mü?

Belki yakın zamanda hayatınızdaki insana narsistik kişilik bozukluğu teşhisi konuldu, belki de tesadüfen denk geldiğiniz bu terim hakkında okuduğunuz her cümle, duyduğunuz her söz hayatınızdaki kişinin bir narsist olduğuna işaret ediyordu. Ve siz de araştırmaya başladınız… Narsistik kişilik bozukluğu hakkında okudukça ve öğrendikçe bir noktada şaşkınlıkla durup kendinize dönerek şu soruyu sormanız son derece olası: Yoksa ben narsist miyim?

Peki, neden bu soruyu kendinize soruyorsunuz? Neden narsistlerle ilişki yaşayan veya narsist bir ebeveyni olan insanlar, gerçek narsistin kendileri olduğunu düşünmeye başlıyor?

Bu soruların birden çok sebebi vardır.

  1. Narsistten devralınan düşünce ve davranış ağları:

Bir narsistle veya başka bir duygusal…


The family dynamic and childhood of the codependent play a huge role in developing codependency. People are not born codependent, it’s something they learn later on in order to fit in their family and most of the time, it’s transmitted from generation to generation since most family dynamics are continued.

Those who follow this blog might remember the article titled “Childhood of a Narcissist”. I have mentioned what kind of family dynamic could turn a child into a self-centered, arrogant emotional manipulator.

In this article, we will talk about the family dynamics of the selfless, devoted codependents whom we…


Eş bağımlılığın oluşumunda aile yapısı ve eş bağımlı kişinin çocukluğu çok önemli bir yer tutmaktadır. İnsanlar eş bağımlı olarak doğmazlar, eş bağımlılık aileye uyum sağlamak için sonradan öğrenilmiş bir olgudur ve çoğu zaman aynı aile dinamikleri tekrarlandığı için nesilden nesile aktarılmaktadır.

Bloğu düzenli takip edenler, “Narsistin Çocukluğu” isimli yazımı hatırlayacaktır. Bir çocuğun ne tür bir aile yapısında yetişerek ben-merkezci, kibirli bir duygusal manipülatöre dönüşmüş olabileceğinden bahsetmiştim.

Bu yazıda ise birçok yönden narsistlerin zıttı sayılabilecek benliksiz, fedakâr, manipülasyona açık eş bağımlıların aile dinamiklerinden bahsediyor olacağız.

Eş Bağımlılığa Kapı Aralayan Aile Sistemleri

1. Ailede bağımlı biri varsa:

Aile içerisinde alkol, uyuşturucu…

narsistsiz

Narsistik istismarla ilgili kişisel tecrübelerimden ve araştırmalarımdan yola çıkarak yazıyorum. www.narsistsiz.com info@narsistsiz.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store